Naslovna

Centar za osmanističke studije je nevladino, neprofitno, stručno udruženje, osnovano u Beogradu 2009. godine, s ciljem da promoviše rezultate osmanističkih i turkoloških studija na južnoslovenskim jezicima, kao i da unapredi saradnju s kolegama iz balkanskih zemalja.

Aktivnosti Centra obuhvataju naučna istraživanja, organizaciju konferencija, seminara i predavanja, kao i izdavanje knjiga i ostalih radova koji se odnose na istoriju Balkana pod osmanskom vlašću, osmanski i savremeni turski jezik i književnost.

Centar nastoji da ukloni široko rasprostranjene predrasude o Osmanskom carstvu i njegovoj viševekovnoj vladavini na Balkanu, koje su zastupljene u javnom mnjenju i literaturi.